注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

王言元工作室

追寻诗意的语文

 
 
 

日志

 
 

人教课标版五年级下册看拼写词语  

2013-04-15 15:05:17|  分类: 五年级下册语文 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

拼音版:

一单元词语盘点

gāo gē    lǜ tǎn    róu měi    xuàn rǎn     gōu lè    dī yín

qí lì     huí wèi   sǎ tuō     yū huí       jí chí     mǎ tí

lǐ mào    jū shù     xiū sè    shuāi jiāo    tiān yá   qīng xī

chā zuǐ   fēn biàn   fǔ mō   jiè shào    xīn jiāng   xiàn rù

rè hū hū    yí bì qiān lǐ   cuì sè yù liú    jīn piāo dài wǔ

hún huáng yì tǐ    gǔ pǔ     diǎn yǎ    chù lì    róng zhuāng

shǒu hòu   tuó niǎo   bǐ shǒu   shāng mào   zhī mɑ   yāo ráo

jī xiè   kāi záo   wēi é   méi tǐ   zhēng níng    chěng xiōng

sī chě  xiào lǜ   guàn tōng   xià mǎ wēi   jīng shéng bǎo mǎn

měi lún měi huàn     yín zhuāng sù guǒ       yán zhèn yǐ dài

shǐ liào bù jí       bēi shuǐ chē xīn       fèi qǐn wàng shí

二单元词语盘点

mù tóng   suō yī   jī lóng   lián peng   zhān mào   xiè méi

jǔ jué    jiāo cuò    yòu zhì    shā mò    jì mò     mián ǎo

tuó róng   páo zi   shǎ shì   pēi tāi   huò huàn   huá xiáng

shuāng bì    tiān fù   táo qì    fáng ài    qǐ zhǐ    chī mí

lí mǐ      xiū kuì      xìng kuī       qū zhú         pò hài

suí xīn suǒ yù       yùn zhuǎn zì rú        jiǎo jìn nǎo zhī

mà zhɑ      yīng táo       bàng ké      xiā nào       wō guā 

shuǐ piáo    chéng chè     kùn jiǒng     huā bāo    róu ruǎn

liǔ xù      xuān nào         shū zhuāng         yuán gǔn gǔn

shuǐ mò huà       yí dòng bú dòng

三单元词语盘点

wǔ rǔ     wēi fēng     ǎi xiǎo    lěng xiào    wéi nán

guī ju    zhāo dài     qiú fàn     chū xi      dà chén

gān jú    dào zéi    qǔ xiào    xiào xī xī    péi bú shi

   

shí huà shí shuō       miàn bù gǎi sè      ān jū lè yè

jiě shì     fù zé    wán hǎo wú sǔn      bù xī dài jià

liǎo rú zhǐ zhǎng

四单元词语盘点

zhàn yì    fēng suǒ    zàn shí    xiāo yān    qíng yì    è hào

gāng qiáng   dà sǎo   lán zi   páo xiào   kuáng bēn   níng xiào

yōng dài    qīng shòu    shā yǎ    fàng sì    bào zi   shēn yín

xiōng táng     chān fú    luàn hōng hōng     xuě zhōng sòng tàn

jì diǎn    tóng guī yú jìn   shēn qíng hòu yì    shì bù kě dāng

diē diē zhuàng zhuàng   quán gǔ   liǎng bìn   bān bái   táng cí

yán lì  shōu liǎn  gē dɑ  cū cāo   chōu yē   hóng xiù   fàng qì

xià xún    mù juān    shuǐ bèng    chóu qí   diān bǒ    jié zòu

cù yōng      sù yíng dì      qīng kē miàn       xǐ chū wàng wài

rè qì téng téng            wú biān wú yá        hūn mí bù xǐng

yǎn yǎn yì xī       pò bù jí dài       xīn xīn kǔ kǔ       yì shēng bù kēng

五单元词语盘点

zhào jí   shāng yì  yǔn nuò   lóng zhòng   yuē dìng 

dǎn qiè   tuī cí   jù jué   néng nɑi   zhū wèi   dù jì

dū du   tuī què   chí yán   tàn tīng   màn zi   sī zì   

diào dù   shuǐ zhài   léi gǔ   nà hǎn   zhī yuán  chéng xiàng

hé shì bì       jūn lìng zhuàng       wú jià zhī bǎo

lǐ zhí qì zhuàng     wán bì guī zhào     gōng wú bú kè

zhàn wú bú shèng     fù jīng qǐng zuì     tóng xīn xié lì

zì yǒu miào yòng     shén jī miào suàn   xiàn qī   xià hu

guǐ jì   pī lì   sū ruǎn   líng tōng   bèng liè   bì shǔ

kǎi shū   zào huɑ   jiā dàng   wán liè   gōng nǔ shǒu

liàng liàng qiàng qiàng   míng míng lǎng lǎng   xǐ bú zì shèng

tiān zào dì shè     shēn tóu suō jǐng     zhuā ěr náo sāi

七单元词语盘点

pò zhàn    gū dōng    zhí zi    chuān suō    láng zhōng

xí fù    huī huáng    miáo tiao    fēng sāo    dǎ liang

biāo zhì   qì pài   zǔ zong   kě lián   shǒu jí yǎn kuài

jīng shén dǒu sǒu   bǎng dà yāo cū   liǎn shēng bǐng qì

fàng dàn wú lǐ   zhuǎn bēi wéi xǐ   shuā jiāng   pì gu

shī fu    bāo fu   tòu liang    qīng shuǎng    xián jiē

sōu suǒ    wēi yán    lòu xiàn    fā zhèng    fā shǎ

mó lì    tōng róng    kè bó    chāo piào    wǔ duàn

róng yán    jiǒng kuàng    kuò lǎo    niǎn pǎo    yǎ zhì

kǎo jiu           bàn xìn bàn yí          xìng zhì bó bó  

miào bù kě yán                         shí quán shí měi

八单元词语盘点

tiān xìng   yǔ zhòu   zhēn qiè   jǐ liang   xiǎo tǐng   chuán shāo

chuán cāng    bǎo mǔ    dǎo gào    huá xiào   tíng bó   wēi ní sī

jiā jiā hù hù   wǎn ěr yí xiào   huā tuán jǐn cù   chà zǐ yān hóng

yìng jiē bù xiá         nài rén xún wèi        zòng héng jiāo chā

cāo zòng zì rú       shǒu máng jiǎo luàn     yōu xián    sōng chí

àn mó    gān gà    shēn shì    qìng fēn    gǎn rǎn    bèn zhòng

táo zuì    bān lán    chì rè    zhàn lán    chōng pèi    shuò dà

huǒ jù    jù mǎng    shèn tòu    líng tīng    mù shǔ    qiáng hàn

cū guǎng      gōu huǒ         shú shì wú dǔ        bīn bīn yǒu lǐ

chōng fēng xiàn zhèn       piān piān qǐ wǔ      yáo tóu huàng nǎo

fán huā sì jǐn            hán qíng mò mò             dà bǎo yǎn fú

mù bù xiá jiē

 

 

 

  评论这张
 
阅读(49)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018